Zoia

Cuba | 2001 | 2 min | 16mm | B-N | 1.33:1 | Ficción (Ruso)

CON: Juliana Botero

Cuba | 2001 | 2 min | 16mm | B-W | 1.33:1 | Fiction (Russian)

WITH: Juliana Botero